Tilos-erdő Erdőrezervátum

ER-22 (HU)
magterület: 22.3 ha; védőzóna: 40.0 ha; összes terület: 62.3 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Újszentmargita 049/a-ból 4B; 049/b (4A); 049/c (4NA1); 049/d (4NA2); 049/f-ből 4C, 4D, 4E
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Újszentmargita 049/a-ból 4RL; 049/f-ből 4F, 4G1, 4G2, 4H, 4I, 4J, 4K, 4EY, 4NT
Történet

2018
"Kiszáradt keményfás ligeterdő, sziki tölgyes szegélyek és facsoportok, kocsordos rétsztyepp és szolonyec szikes tisztások, nádas, sásos mocsarak és újra erdősödő fáslegelő alkotnak itt egyedülállóan gazdag és változatos tájat. ... Az ősi sziki erdőssztyepp erdő részben a korai holocénben alakulhatott ki, ezért növényföldrajzi és fejlődéstörténeti reliktum." ... Korábban egyházuradalmi vadászerdő volt, amelyben kíméletes favágás is folyt. A Hortobágyi Nemzeti Park megalakítása (1973) után az erdőhasználatot és a legeltetést is kitiltották, de ez a nádas és a tatárjuharos szegélyek előretöréséhez vezetett. ...  Horváth és mtsai (2019)

2018 FŐBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK
Erdőtörténeti elemzés alapján "ősi eredetű öreg erdőssztyepp tölgyes (ÖRESZTY)", "ősi eredetű, zavart erdőssztyepp tölgyes", "telepített állományok", "tisztások", "spontán erdősödő fáslegelő, kaszáló és erdőszegély (ERDSÖDŐ)" állománytípusokat különböztetünk meg. 

FAÁSZ mutatókÖRESZTYERDSÖDŐ
minták száma2936
záródás67 %36 %
állomány-magasság18,9 m11,7 m
sűrűség (N)776 törzs/ha535 törzs/ha
körlapösszeg (G)30,5 m2/ha30,5 m2/ha
élőfakészlet (V)263 m3/ha88 m3/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége124 holtfa/ha28 holtfa/ha
fekvő holtfa mennyisége>53,1 m3/ha4,5 m3/ha

Elegyarányok az ősi eredetű, öreg erdőssztepp tölgyesben: kocsányos tölgy 61%, vadkörte 8%, tatárjuhar 6%, magyar kőris 6%, csertölgy 6%, mezei juhar 5%, mezei szil 4%, egybibés galagonya 2%, egyéb 1%. A magterület ÖRESZTY állományának fő jellemzőit és további részleteket 29 mintavétel alapján, az alapfelmérési eredményeket bemutató ER Füzetek 2 foglalta össze. ... Horváth és mtsai (2019): Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum

1999
"Egyedülálló természeti értéket képviselő sziki tölgyes (erdőssztyepp-erdő), amelynek nagyobb lékeiben, mély fekvésű foltjaiban nádas, sziki kocsordos magaskórós, mozaikosan csenkeszes gyep található. A természetvédelem szempontjából "szentély"-terület, erdőgazdálkodási jelentősége azonban csekély."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

1980/90-es évek
A természetvédelem az idegenhonos özönfafajok állományait lecseréli, visszaerdősíti őshonos fafajokkal. ... ... Horváth és mtsai (2019) alapján

1966-1974
Az IBP - International Biological Program keretében Zólyomi Bálint vezetésével interdiszciplináris kutatásokat végeztek: Primer szervesanyag produkció, fenológia, bioklimatológia, talajtulajdonlságok, cönológiai és mikroklíma vizsgálatok, vegetációtérképezés, erdőtipológia és termőhelyi térképezés készült a zárt erdőtől a szikes pusztarétig húzódó ökológiai gradiens mentén. ... Horváth és mtsai (2019) alapján

1950/60-as évek
Az erdő peremény található részletekbe gyakran idegenhonos fafajokat telepítettek (akácot, amerikai kőrist, ill. mezei szilt, helyenként magyar kőrist). ... Horváth és mtsai (2019) alapján

Válogatott publikációk
Összes publikáció
2021 Demeter L., Molnár ÁP., Horváth F., Molnár Zs., Öllerer K., Vadász Cs. és Csóka Gy. (2021): 100 év kudarc a kocsányos tölgyesek természetes felújulásában. Erdészeti Lapok 156(4): 128-131.
2021 Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Papp Mónika, Szegleti Zsófia és Vig Ákos (2021): Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum - Tanulságok egy sziki erdőssztyepp erdő ismeretéből. Erdészeti Lapok 156(03): 87-89.
2021 Kovács Tibor és Gebei Lóránt (2021): Ritka és természetvédelmi szempontból jelentős bogarak (Coleoptera) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről (Rare and protected beetles from the Hortobágy National Park Directorate operational area). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 44: 103-135.
2019 Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Tihanyi Gábor és Víg Ákos (2019): Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum, ER Füzetek 2., Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old.
2008 Nyilas I. (2008): Egy hortobágyi erdős tájrészlet átalakításának hatása a futóbogár (Carabidae) fauna diverzitására (Újszentmargitai erdő és környéke). In: Csorba P., Fazekas I. (szerk.): Tájkutatás - tájökológia, 349-357, Meridián Alapítvány, Debrecen
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
1972 Zólyomi Bálint, Máthé Imre, Précsényi István és Szőcs Zoltán (1972): A vegetáció produktivitásának vizsgálata az újszentmargitai IBP mintaterületen. MTA Biol. Oszt. Közl. 15: 31-42.
1970 Nagy L. (1970): Angaben zu den Strahlungsverhältnissen des Waldes. Acta Climatologica, Szeged, 9: 49-58.
1969 Andó M., Borsy Z., Jassó F., Lászlóffy W., Loksa I., Papp A., Péczely Gy., Pinczés Z., Rónai A., Simon T., Somogyi S., Stefanovits P., Szabolcs I., Székely A., Szücs L., Zólyomi B., Zsuffa I. (1969): A tiszai Alföld. In: Pécsi M. (szerk.) (1969): Magyarország tájföldrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 124-131.
1968 Berényi D., Nagy L. (1968): Mikroklíma mérések az újszentmargitai védett erdőben és annak környezetében. Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Meteorológiai Intézetének Közleményei 23, 35-43.
1968 Tallós P., Tóth B. (1968): Az újszentmargitai sziki reliktum erdő termőhelyi adottságai, növénytársulásai és kapcsolatuk a fatermesztési lehetőségekkel. MÉM Kísérletügyi Közlemények LXI/D. Erdőgazdaság és Faipar 1-3: 75-107.
1967 Máthé I. és Tallós P. (1967): Peucedano-Galatelletum punctati. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.
1967 Máthé I. és Tallós P. (1967): Artemisio-Festucetum pseudovinae. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.
1967 Máthé I., Zólyomi B., Précsényi I., Kovács M. (1967): Der Alkali-Waldsteppenwald von Margita als Arbeitsgebiet im IBP. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.
1967 Zólyomi B. és Tallós P. (1967): Galatello-Quercetum roboris. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.
1946 Zólyomi B. (1946): Természetes növénytakaró a tiszafüredi öntözőrendszer területén. Öntözésügyi Közlemények, Budapest 7-8. 1-2:62-75.
1933 Máthé I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. Botanikai Közlemények 30. kötet, 5. füzet: 163-184, Budapest
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2018 Horváth Ferenc (2018): Zólyomi Bálint 1966-os digitális vegetációtérképe a Margitai erdőről georeferálva. Kézirat
2014 Molnár Á. (2014): Tájhasználati változások hatására átalakult egyenesszárnyú együttesek az Ohat-erdőben (1942-2012)
2003 Molnár A. (2003): A Galatello-Quercetum roboris növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen
1998 Papp M. (1998): Tilos-erdő Erdőrezervátum (22) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Tilos-erdő (22) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1994 Halupa L. [szerk.] (1994): Összefoglaló jelentés. Az erdőrezervátum hálózat kijelölése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Budapest
1975 Kiss R. (1975): Kocsányos tölgy fitomassza-produkciójának vizsgálata Újszentmargitán az IBP mintaterületen. ERTI, Budapest.
1972 (évszám nélkül) Szabolcs I., Várallyay Gy., Mélyvölgyi J. (1972?): Az újszentmargiatai talajok és ökoszisztéma kapcsolata. Publikálatlan kézirat.
1972 Zólyomi B., Précsényi I., Szőcs Z. (1972): Polygonatum latifolium rhizoma pattern. Befejezetlen kézirat.
1964 (évszám nélkül) Zólyomi B. (1964?): Magyarországi IBP - Komplex biocönológiai és bioklimatológiai kutatások alföldi löszös területen. Befejezetlen kézirat.
1963 Tallós P. (1963): Erdőtípus térképezés Újszentmargitán. Zárójelentés.