Zólyomi B. (1964?): Magyarországi IBP - Komplex biocönológiai és bioklimatológiai kutatások alföldi löszös területen. Befejezetlen kézirat.

Összefoglalás

A téma célkitűzése a vegetáció rekonstrukciós, történeti, társulásdinamikai és centrális kérdésként produkciós biológiai feldolgozása az erdőssztyep-öv egyik mintaterületén, az újszentmargitai erdőssztyep erdőben, szoros kapcsolatban a makro- és mikroklimatikus összefüggések és talajdinamikai kérdések tisztázásával.
A primer szervesanyag produkciót a következő társulásokban vizsgálták:
- erdőssztyep erdő (Galatello-Quercetum roboris)
- erdőssztyep rét (Peucedano-Galatelletum)
- eredeti szikes pusztarét (Artemisio-Festucetum pseudovinae), másodlagos szikes pusztarét
(Achilleo-Festucetum pseudovinae)
- szántóföld (búza, kukorica) művelési ág produkciójának vizsgálata összehasonlításként

Megjegyzések

Kézirat a Zólyomi Házaspár Alapítvány tulajdonából,
angol változata (Studies of temperate forest landscape in Hungary (forest-steppe forest at Ujszentmargita) is van,
egy részlete szerepel a Zólyomi és mtsai (1972): A vegetáció produktivitásának vizsgálata az újszentmargitai IBP mintaterületen c. publikációban

Lelőhely
ER Archívum (1964/D-001)
Erdőrezervátumok