Szabolcs I., Várallyay Gy., Mélyvölgyi J. (1972?): Az újszentmargitai talajok és ökoszisztéma kapcsolata. Publikálatlan kézirat.

Összefoglalás

1971-ben részletes talajtani felvételezést végeztünk a szikes talajú Újszentmargitai Természetvédelmi Területen. A helyszíni felvételezés, majd az ezt követő részletes és sokoldalú laboratóriumi vizsgálatok célja az volt, hogy e területen előforduló talajféleségek részletes jellemzésével egzakt talajtani alapot nyújtsanak azokhoz az interdiszciplináris kutatásokhoz, amelyek célja a szikes talajok képződési folyamatai és a növényzet közti kölcsönhatás vizsgálata, e kölcsönhatás egyes tényezőinek pontos meghatározása, a hatásmechanizmusok egzakt leírása és kvantitatív jellemzése.

Fejezetek:
Vizsgálati anyag és módszerek
A feltárt talajszelvények leírása
A vizsgálati eredmények és azok értékelése
1. Talajképződési folyamatok
2. A vizsgált terület talajai
Szikes rét talajai
Szikesedő erdősrét talajai
Erdővel borított területek talajai

Táblázatok: 1.-5. táblázat
A vizsgált talajok adatai, mechanikai összetétele %-ban, teljes kémiai elemzésének eredményei, adszorpciós- és tápanyagviszonyai.

Ábrák: 1-7. ábra
Egyes talajszelvények pF-görbéi, sóprofilja, mészakkumulációs szint képződésének vázlata.

Megjegyzések

Kézirat a Zólyomi Házaspár Alapítvány tulajdonából

Lelőhely
ER Archívum (1972/D-001)
Erdőrezervátumok