Havas József et al (1896): Az ákácz-paizstetü kérdése Magyarországon; Budapest, 1896

Összefoglalás

A cím és a tartalom eredeti írásmóddal íródott.
Tartalom:
Előszó
A munka keletkezésének okai és egybeállításának vezérelvei
I. Tájékoztató
Az ákácz-paizstetű
- megjelenése
- elterjedése
- eredete és kártékonysága
- természetrajza
Védekezés az ákácz-paizstetű ellen

II. Az ákácz-paizstetű életrajzának, kártevésének és az ellene való védekezés módjainak tanulmányozása
A tanulmányok módja
- Általános kérdések.( Az összes érdeklődők számára)
- Jövőre vonatkozó kérdések (Az észlelők számára)
Az általános kérdések tárgyalása
A jövőre vonatkozó kérdések tárgyalása

III. Anyag-gyüjtemény
Az ákácz-paizstetü megjelenésére vonatkozó legelső közlések
A földmüvelésügyi ministerium 1889. évi 30.317 számu körrendelete az ákácz-paizstetü (Lecanium) tárgyában
Az előbbi körrendeletbe beérkezett jelentések:
A budapesti kir. erdőfelügyelőség jelentése
Budapest főv. közigazgatási bizottságának jelentése
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Jász-Nagy-Kun vm. közigazgatási bizottságának jelentése
Fejér vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Székesfehérvár szabad királyi város közigazgatási bizottságának jelentése
Esztergom várm. közigazgatási bizottságának jelentése
Kecskemét t.h.j.f. város közigazgatási bizottságának jelentése
Nagy-Kőrös város jelentése
A nyitrai kir. erdőfelügyelőség jelentése
Pozsony szabad királyi város közigazgatási bizottságának jelentése
Pozsony vármegye kir. erdőfelügyelőség jelentése
Trencsén vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Turócz vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Liptó vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Árva vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
A besztercebányai kir. erdőfelügyelőség jelentése
Selmecz- és Bélabánya sz. k. város k.i.b.-nak jelentése
Zólyom közigazgatási bizottságának jelentése
Gömör közigazgatási bizottságának jelentése
Heves közigazgatási bizottságának jelentése
Borsód közigazgatási bizottságának jelentése
Abauj-Torna vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Az ungvári kir. erdőfelügyelőség jelentése
Ung vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
A m.-szigeti kir. erdőfelügyelőség jelentése
Ugocsa vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
A debreczeni kir. erdőfelügyelőség jelentése
A nagyváradi kir. erdőfelügyelőség jelentése
Bihar vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Békés vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
A kolozsvári kir. erdőfelügyelőség jelentése
Besztercze-Naszód várm. közigazgatási bizottságának jelentése
Kolozs vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Szolnok-Doboka vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
A marosvásárhelyi kir. erdőfelügyelőség jelentése
Csik vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Maros-Torda vm. közigazgatási bizottságának jelentése
A brassói kir. erdőfelügyelőség jelentése
Nagy-Küküllő vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Szeben vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Kis-Küküllő vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Torda-Aranyos vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Arad vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
A temesvári kir. erdőfelügyelőség jelentése
Krassó-Szörény vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Temes vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Temesvár szab. kir. város közigazgatási bizottságának jelentése
Versecz szab. kir. város közigazgatási bizottságának jelentése
Csongrád vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Bács-Bodrog vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Torontál vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Szeged szabad kir. város közigazgatási bizottságának jelentése
Hódmezővásárhely sz. kir. város közigazgatási bizottságának jelentése
Ujvidék szabad kir. város közigazgatási bizottságának jelentése
Zombor szabad kir. város közigazgatási bizottságának jelentése
A pécsi kir. erdőfelügyelőség jelentése
Varanya vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
A bellyei főherczegi uradalom erdőtisztjeinek jelentése
Tolna vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Somogy vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Somogy vármegye közigazgatási bizottságának ujabb jelentése
Pécs szabad királyi város közigazgatási bizottságának jelentése
Bartha Gyula kir. alerdőfelügyelő jelentése
A szombathelyi kir. erdőfelügyelő jelentése
Zala vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Vas vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Sopron szabad kir. város közigazgatási bizottságának jelentése
A győri kir. erdőfelügyelőség jelentése
Győr szabad kir. város közigazgatási bizottságának jelentése
Komárom szab. kir. város közigazgatási bizottságának jelentése
Győr vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Moson vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Komárom vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Veszprém vármegye közigazgatási bizottságának jelentése

A földmüvelésügyi ministerium ujabb intézkedései

Bizottsági jelentés a földmüvelésügyi ministeriumhoz:
-Jegyzőkönyv
-Bizottsági jelentés
- Dr. Horváth Géza kiegészítő jelentése

Az Erdészeti Lapok közleményei 1889-1890 végéig:
- Az akáczfa paizstetüje (Kögl Árpád)
- Vidéki levél (Illés Nándor)
- Az ákácz-paizstetüről (Kis Ferencz)
- Néhány szó az ákácz-paizstetüről (Havas József)
- Vidéki levél az akácz-paizstetüről (Illés Nándor)

A Mathematikai és Természettudományi Értesitő közleménye:
Az ákáczfák paizstetvéről (Horváth Géza)
A földmivelésügyi ministerium 1890. évi 60.231. sz. körrendelete

A 60,231. sz. körrendeetre beérkezett jelentések és a földm. ministerium további intézkedései
Arad megye közigazgatási bizottságának jelentése
A földm. ministerium rendelete az előbbi jelentésre
Jász-N.-Kun-Szolnok várm. felterjesztése
A földm. minist. rendelete az előbbi felterjesztésre
Heves vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
A földm. minist. válasza az előbbi jelentésre
Heves vármegye közigazgatási bizottságának jelentése
Hajdu vármegye b.-ujvárosi járása gazdasági tudositojának jelentése a rovartani állomáshoz
Dr. Horváth Géza jelentése a Hajdu-dorogi akáczerdő megvizsgálásáról
Ebeczky Elek földbirtokos kérelme a földm. ministeriumhoz
A földm. minist. rendelete a miskolczi kir. erdőfelügyelőséghez
A kir. erdőfelügyelőség jelentése Gömör vármegye közigazg. bizottságához
Gömör vármegye közigazg. bizottságának felterjesztése
A földmiv. miniszterium rendelete Gömör vármegyéhez
A földmiv. minist. rendelete a rovartani állomás főnökéhez
A m.k. rovartani állomás főnökének jelentése

Az Erdészeti Lapok közleményei 1891 elejétől 1895 márczius haváig:

Rudra erősített ecset enyvtartóval, hernyó enyvgyűrűk alkalmazására nagyobb magasságban (Fekete Lajos)
Knodalin (Arató Gyula)
Újabb adat az ákácz-paizstetűről (Kiss Ferencz)
Az ákácz-paizstetü Sopron vármegyében (Ratkovszky Károly)
Ujabb észlelések az ákáczfa paizstetüjéről (Kiss Ferencz)
Védekezés az ákácz-paizstetü ellen (Ratkovszky Károly)
Vidéki levél (Kiss Ferencz)

A m. kir. állami rovartani állomás jelentése a földmivelésügyi ministeriumhoz


Lelőhely
Er Archívum (1896/P-004)