Dobolyi K. (2008): Vegetációtanulmányok a Kis-Szénás és az Iváni-hegy (Pilisszentiván) sziklagyepeiben. Rosalia 4: 233-247.

Összefoglalás

Vegetációtanulmányok a Kis-Szénás és az Iváni-hegy (Pilisszentiván) sziklagyepeiben
Dobolyi Konstantin

A Szénások Európa Diplomás Terület legértékesebb részei közé tartoznak a Kis-Szénás és az Iváni-hegy sziklagyepei. Ez a tanulmány e gyepek cönológiai vizsgálatát tűzte ki célul. A gyepekben 248 cönológiai felvétel készült, amelyek többváltozós elemzésével hat jellemző, több állományban ismétlődő gyeptípust különítettem el. A gyeptársulások tipikus referenciafelvételei alapján többváltozós elemzések segítségével határoztam meg az egyes gyeptípusok társulásokhoz való viszonyát. A hat gyeptípust az őket alkotó fajok tulajdonságai (flóraelem, cönológiai karakter, szociális magatartástípus, ökológiai indikátorértékek) alapján jellemeztem, figyelembe véve a fajok dominanciaviszonyait is. A gyeptípusok a következő társulásokba sorolhatók: nyílt dolomitsziklagyep (Seseli leucospermi-Festucetum pallentis), árvalányhajas dolomitsziklagyep (Stipo eriocauli-Festucetum pallentis) magyar rozsnokos dolomitsziklagyep (Seseli leucospermi-Brometum pannonici), zárt dolomitsziklagyep (Festuco pallenti-Brometum pannonici), dolomit-sziklafüves lejtő (Chrysopogono-Caricetum humilis). Nagy területet foglalnak el ezen társulások különböző mértékben degradált állományai is.

Megjegyzések

cönológia, dolomitsziklagyep, lejtősztyepp, többváltozós elemzés

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2008/P-013)
Erdőrezervátumok