Kun András (2018): Kétféle erdőhatár - gondolatok a Turjánvidék vegetációjának történetéről, növényzeti gazdagságának okairól. Rosalia 10:253-270.

Összefoglalás

"Az alábbi tanulmányban a Turjánvidék élőhely- és fajgazdagságának forrásait keresem. Az elmúlt százötven év florisztikai, vegetációtani és vegetációtörténeti irodalmának áttekintése alapján kimondható, hogy a történetiség mellett az edafikus és mikroklimatikus hatások térbeli sokfélesége, léptékhierarchiája is elsődlegesen fontos magyarázó faktorok. Az edafikus tényezők sajátos hatómintázatai a Turjánvidéken többféle erdőhatár-, illetve erdőssztyepp-mozaik létrejöttét tették lehetővé. A holocén kezdetétől, a fenyő-nyír kortól bizonyosan (de valószínűleg régebben is) jelen vannak egymás közelében a száraz és nedves vegetációs határok. Az eltérő fajösszetételű szegélyzónák a fajpopulációk akkumulációs szigetei, és ez a legkülönfélébb eredetű, cönológiai preferenciájú fajpopulációk egymás mellettiségét eredményezi."

Megjegyzések

"... a florisztikai sokszínűség (bizonnyal igaz ez a most nem tárgyalt faunisztikai jellemzőkre is) létrejöttének oka az edafikus vegetációmozaik sok évezredes folyamatos jelenléte, amelynek következtében a Turjánvidéken több korszak jövevényei megtalálhatók, a legutóbbi
jégkorszakot átvészelt növényfajok reliktum populációitól a holocén későbbi szakaszaiban idevándorolt populációkig."

Lelőhely
ER Archívum - digitális