Magyar Pál (1961): Alföldfásítás II. kötet, Alkalmazott rész; Budapest, 1961

Összefoglalás

Tartalom:
I. Homoki erdősítés és fásítás
1. A homokról általában
2. Homokfásítás
a. Az alföldfásítás története
b. A homokfásítás története
3. Homoki növénytársulások
a. Bevezetés
b. A magyar homokpusztai növénytársulások áttekintése Soó után
c. A homoki növénytársulások az erdősítés szempontjából
d. Buckamélyedések növénytársulásai az erdősítés szempontjából
4. Gyökérvizsgálatok
5. Természetes felújítás
6. A homokfásítás fontosabb fafajai
7. A futóhomok megkötése
8. A talajelőkészítés
a. A talajelőkészítésről általában
b. teljes talajművelés
c. Részleges talajelőkészítés
9. A homoktalajok javítása
10.Hálózat
11. Az erdősítés kivitele
12. Védőállomány
13. Megoldandó feladatok
14. A homoki erdősítés általános irányelvei
Irodalom

II. Szikes talajok erdősítése
1. A szikes talajokról általában
2. A szikes talajok osztályozása
3. A szikesfásítás története
4. Kísérletek és vizsgálatok a püspökladányi kísérleti telepen
a. Fizikai talajelőkészítések
b. Kémiai talajjavítások
c. Biológiai talajelőkészítés
5. Gyökérvizsgálatok
6. A szikesfásítás fontosabb fafajai
7. Egyéb megfigyelések és tanulságok
8. A talajelőkészítés
a. A talajelőkészítésről általában
b. A talajelőkészítés részletei
c. Talajjavítás mint a talajelőkészítés kiegészítése
9. A fásítás, az erdősítés kivitele
Irodalom

III. Ártéri erdők telepítése (írta: Koltay György)
1. Az ártérről általában
2. Az ártér termőhelyi viszonyai
a. Éghajlat
b. Vízjárás
c. Talajviszonyok
3. Az ártér fás növényei
4. Az ártéri erdőművelés problémái
a. Az ártéri erdőtelepítés múltja és a rontott erdők keletkezése
b. Üzemmódok
c. Fafajmegválasztás
d. Talajelőkészítés
e. Felújítás
5. Az ártér sajátos erdővédelmi kérdései
a. árvíz és jég okozta károk
b. Tűzkárok
c. Állati károsítók
6. Zárószó
Irodalom

IV. Láptalajok erdősítése
1. A láptalajokról általáában
2. A láptalajok erdősítésének története
3. A Hanság növénytársulásai
4. A Hanság növényzetének változásai
5. A lápfásítás fontosabb fafajai
6. A láptalajok fásításának technológiája
7. A hansági erdőművelés
Irodalom

V. Öntözőrendszerek fásítása (írta: Tóth Béla)
1. Az öntözőrendszerek fásításának jelentősége
2. A nagyméretű főcsatornák övezetének termőhelyi viszonyai és fásítási lehetőségei
a. A depóniák
b. A kisajátítási sávok
3. A kisebb méretű főcsatornák, elosztó- és lescapolócsatornák övezetének termőhelyi viszonyai és fásítási lehetőségei
4. Az öntözött területekkel kapcsolatos fásítások
5. Erdőterületek öntözése
Irodalom

VI. Mezővédő erdősávok
1. A mezővédő erdősávokról általában
2. A mezővédő erdősávok múltjából
a. Az orosz sztyeppfásítás története
b. A Liszenko-féle fészkes vetés
c. Irodalmi adatok a szovjet erdősávokról
d. Magyarország
e. Németország (Schleswig-Holstein)
f. Románia
g. Bulgária
h. Amerikai Egyesült Államok
i. Dánia
3. A mezővédő erdősávok jelentősége és közvetlen hatása
a. A mezővédő erdősávok jelentősége
b. Szélhatás, a szél erejének megtörése
c. Hőmérsékleti viszonyok
d. Csapadékeloszlás
e. Párolgás
f. A talaj és a levegő hőmérsékletének emelése
g. Egyéb hatások
4. A mezővédő erdősávok közvetett hatásai
a. A mezőgazdasági munka termelékenységének emelése
b. A hulló por felfogása
c. Egyéb hatások
5. Az erdősávok méretei és felépítése
6. Követelmények az erdősávok fafajaival szemben
7. A mezővédő erdősávok telepítésének és fenntartásának irányelvei
a. Általános tervezés
b. A részletes terv elkészítése
c. Irányelvek a fa- és cserjefajok megválasztásához
d. Talajelőkészítés
e. A telepítés végrehajtása
f. A telepítés ápolása és védelme
Irodalom

VII. Legelőfásítás
1. A legelőkről általában
2. A legelőfásítás és jelentősége
3. Legelőszakaszok kialakítása
4. A legelővédő erdősávok rendszere és elhelyezése
a. A legelővédő erdősávok távolsága egymástól
b. A legelőfásítás mértéke
c. A legelővédő erdősávok szélessége és hálózata
d. A legelővédő erdősávok szerkezete
5. A fafajok megválasztása és elegyítése, sávtípusok kialakítása
a. Sziki legelők erdősávjai
b. Homoki legelők erdősávjai
c. Ártéri legelők erdősávjai
d. Egyéb lapályi legelők erdősávjai
e. Öntözéses legelők erdősávjai
f. Dombvidéki legelők erdősávjai
Irodalom

VIII. Rontott erdők helyreállítása
1. A rontott erdők fogalma és keletkezése
2. Rontott erdők helyreállításának módjai
3. A rontott erdők változatai
4. Síkvidéki rontott erdők helyreállításának általános irányelvei
Irodalom

IX. Fiatalosok ápolása
1. A fiatalosok ápolásának általános alapelvei
2. A fiatalosok ápolásának módozatai
a. Könnyebb agyag- és vályogtalajú, valamint homoki erdők állományápolása
b. Szikes és rétiagyag-talajú erdők állományápolása
c. Hullámtéri erdők állományápolása
Irodalom

X. Gépesítés (írta: Rimler László-Bakkay László-Magyar Pál)
1. Bevezetés
2. Az erdősítés gépei
a. Az erdősítések talajelőkészítő agrotechnikája és annak gépei
b. Az erdősítés gépei
c. Az erdősítések ápolását szolgáló talajművelő gépek
d. Erőgépek
3. Az erdőtelepítési munkák gépesítési foka
Irodalom
Alapvető forrásmunkák és az I-II. kötetben nem hivatkozott irodalom
A szerzőnevek és rövidítésük

Függelék

Névmutató
Szerzőnevek
Történelmi és egyéb személynevek
Növénynévmutató
Latin növénynevek
Magyar növénynevek
Állatnévmutató
Latin állatnevek
Magyar állatnevek
Növénycönológiai mutató
Latin nevek
Magyar nevek
Tárgymutató


Lelőhely
ER Archívum (1961/P-001)
Első szerző
Magyar Pál