Simon Tibor (1957): Die Wälder des Nördlichen Alföld (Az Északi Alföld erdői) Budapest

Összefoglalás

Tartalom:
Előszó a "Magyar tájak növénytakarója" sorozathoz
Előszó
I. rész
I. A kutatási terület általános jellemzése
1. Földrajzi elhatárolás, a táj geológiai-földrajzi,-klíma- és vegetációtörténete
2. Kultúrtörténet
3. A jelenlegi talaj- és klímaviszonyok
4. A Bereg-Szatmári sík növénytársulásai
Az eredeti erdőtakaró
A különböző kezdőidejű feltöltési folyamatok jelenkori állapotának társulásai
Pangóvizes, túlnyomólag organogén szukcesszió sorozatok
Frissvizes minerogén szukcesszió sorozatok
Másodlagos társulások
5. A növényvilág kutatásának története
6. Az erdő-biogeocönózis és vizsgálata
II. Módszertani kérdések

II. rész
I. A kutatási terület erdőtársulásai
7. A ligeterdők
a/ Füzesek
Fűz-nyár-ligetek
A fűz-nyár liget-kialakulása
Erdészeti vonatkozások
b/ Szil-kőris-tölgy-ligezek
A szil-kőris-tölgy-liget kialakulása
Erdészeti vonatkozások
8. Elegyes és bükkös erdők
c/ Elegyes erdők
Gyertyános-tölgyesek
A gyertyános-tölgyes kialakulása
Erdészeti vonatkozások
9. Láperdők
d/ Láperdők
Fűzlápok
A fűzláp kialakulása
Erdészeti vonatkozások
Égeres láperdők
Az égeres láperdő kialakulása
Erdészeti vonatkozások
10. Tölgyesek (cseres tölgyesek)
11. Az erdőtársulások és életfeltételeik összehasonlító áttekintése
Térszíni viszonyok
Szintezettségi viszonyok
Az erdőtársulások cönológiai-florisztikai elkülönítése
Talajtani viszonyok
A mikroklímaviszonyok
II. Az erdőtársulások és típusok hozama, termőhelyi minősége
12. Az erdőtársulások és erdőtípusok fatömegéről
13. Az erdőtípusok és a termőhelyi osztályok összefüggése a vizsgálati területen
14. A termőhely minőségének változásai
15. Néhány szó a fagyökérzet alakulásáról
III. Az erdőtársulások és típusok térbeli ábrázolása
Magyarázat az 1. és 2. sz. térképmelléklethez
Irodalom
Ábra és táblamagyarázat

Lelőhely
ER Archívum (1957/P-001)