Rakonczay Z. (szerk.) (1973): Erdészeti címtár 1970 III. MÉM Erdőrendezési Főosztály, Budapest.

Összefoglalás

E cikkben kísérletet teszünk arra, hogy az erdőmérnököket tegyük vizsgálat tárgyává. Egy cikk keretén belül azonban ezt sem lehet minden vonatkozásban megtenni, ezért elsősorban azt elemezzük, hogy "elméletileg" hány erdőmérnöknek kellene Magyarországon lennie, közülük hányat találtunk meg, továbbá ismertetünk néhány olyan adatot, amelyet sem a címtárból, sem más hasonló kiadványból nem lehet megállapítani. A címtár, valamint egyéb adatok alapján tehát mintegy mérleget készítünk az erdőmérnökökről.

Ami a mérleg "bevételi" oldalát illeti:
1./ Az 1970-es összeírás alkalmával a címtár szerkesztői harminckilenc 1900 előtti születésű, minden valószínűség szerint Selmecbányán végzett és kivétel nélkül nyugdíjban lévő erdőmérnökről szereztek tudomást. /1. felsorolás/
2./ A Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem 1969-ben adta ki a "Mindnyájan voltunk egyszer az akadémián" című jubileumi évkönyvet, amely évenkénti bontásban, név szerint felsorolja azokat az erdőmérnököket, akik 1919-1969 között Sopronban végeztek. Számuk az ötvenegy évfolyamon összesen 2466. Mivel nevük az évkönyveb megtalálható, itt csak az évenként végzettek számát tüntetjük fel. /2. felsorolás/
3./ Elkerülhetetlen, hogy az évkönyvhöz hasonló kiadványokban kisebb hibák ne forduljanak elő. Így a címtár összeállítói is találtak 7 olyan erdőmérnököt, akik minden valószínűség szerint Sopronban végeztek, de a jubileumi évkönyben nevük nem szerepel /3. felsorolás/
4./ Mivel a címtár az 1970-es állapotot tartalmazza, az évkönyv pedig 1969-el lezárult, az Egyetemről megszereztük a Sopronban 1970-ben végzett 67 erdőmérnök adatait. /4. felsorolás/
5./ Az összeírás adatainak feldolgozása során már nem maradt idő az esetleges hibák feltárására. A címtárban 30 olyan erdőmérnök adatai szerepelnek, akikről nem sikerült megállapítani azt, hogy mikor és hol szerezték meg az oklevelüket. Zömük feltehetően Sopronban végzett, de a 3./pontban már említett okoknál fogva a soproni évkönyvben nevük nem szerepel. Közülük néhány külföldön is végezhetett és elképzelhető, hogy egyesek tévesen kerültek az erdőmérnökök közé, nincs oklevelük, vagy névváltozás miatt azonosításuk nem sikerült. Ezért őket úgy tartjuk számon, mint ismeretlen helyen végzetteket. /6. felsorolás/
Összegezve az edigieket megállapítható, hogy az erdőmérnökök közül
1. Selmecbányán végzett: 39
2. Sopronban végzett 1919-1969 között: 2466
3. Sopronban végzett, de hiba folytán kimaradt: 7
4. Sopronban végzett 1970-ben: 67
5. Külföldön végzett: 48
6. Ismeretlen helyen végzett: 30
Összesen: 2657
vagyis legalább ennyi erdőmérnököt kellett volna elémletileg találnunk amikor az "Erdészeti címtár 1970" című kiadványt összeállítottuk. Ez természetesen nem várható el, de elértük azt, hogy a fenti két kiadványban, valamint e cikk mellékletét képező felsorolásokban valamennyiük neve és legfontosabb adatai megtalálhatók. Mondhatjuk tehát, hogy mindazon erdőmérnökök legfontosabb adatainak birtokában vagyunk, akik 1919 Selmecbányán végeztek és 1970-ben Magyarországon éltek, Sopronban végeztek 1970-ig, külföldön végeztek, de magyarországiak és akiket a címtár összeállítása során megtaláltunk, de ismeretlen helyen végeztek.

Nézzük most meg a "mérleg" másik oldalát. Hol vannak, mit csinálnak erdőmérnökeink?
7./ A címtár táblázataiban 1931 erdőmérnök adatai szerpelenek, de a feldolgozás során további 70, összesen 2001 erdőmérnökről sikerült tudomást szerezni. Utóbbiak adatait egy pótlapon tüntettük fel.
Közülük 40 a MÉM-ben, 12 pedig egyéb minisztériumokban és főhatóságoknál dolgozott. A MÉM alá rendelt állami erdőrendezőségeknél 238, a szakoktatási intézményeknél 90, egyéb intézményeknél 126 /köztük kutatóintézeteknél 65/, az állami erdőgazdaságoknál pedig 693 erdőmérnök állt alkalmazásban. A Magyar Néphadsereg erdőgazdaságainál 46, faipari vállalatoknál és egyéb ehhez hasonló szerveknél 57, az állami gazdaságoknál 32, a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknél 33, a földmérési és térképészeti szerveknél 29, a vízügyi igazgatóságok állományában 62, a MÁV-nál és a közúti igazgatóságoknál 74, a tanácsoknál 26, a vadásztársaságoknál 2, egyéb szerveknél pedig 211 erdőmérnököt vettünk számba. Az összeírás során 230 erdőmérnök nyugdíjasként került nyilvántartásba. Összesen tehát a 2001 erdőmérnök közül 1771 állt munkaviszonyban. A munkaviszonyban állók közül 25 évnél fiatalabb 90, 26-30 év közötti 380, 31-35 éves 190, 36-40 éves 340, 41-45 év közötti 319. 46-50 éves 277, 51-55 éve 86, 56-60 év közötti 71, 60 évnél idősebb 18.
8./ Tudomást szereztünk 146 külföldön élő erdőmérnökről, akik közül az Amerikai Egyesült Államokban 7, Ausztriában 11, Argentínában 3, Ausztráliában 5, Brazíliában 1, Bulgáriában 1, Csehszlovákiában 5, Etiópiában 1, Franciaországban 1, Itáliában 1, Kanadában 27, a Német Szövetségi Köztársaságban 2, Romániában 5, Svájcban 4, Svédországban 3, a Szovjetúnióban 2, Szudánban 1, ismeretlen országban 66 él. Közülük az 1933 után végzett 106-nak adatait /részben/ ismerjük. /7. felsorolás/
9./ A tudomásunkra jutott adatok alapján 237-en meghaltak, közülük az 1933 után végzett 31 elhalálozott erdőmérnök adatainak egy része rendelkezésünkre áll /8. felsorolás/.
10./ Végül 272 erdőmérnök sorsáról nem tudtunk hitelt érdemlő adatokat beszerezni, őket mint ismeretlen helyen tartózkodót vettük nyilvántartásba. Közülük az 1933 után végzett 112 kolléga nevét ismertetjük. /9. felsorolás/
Összegezve a 7-10 pontok alatt felsoroltakat, kiderül, hogy
7./ a címjegyzékben megtalálható 2001
8./ külföldön él 146
9./ meghalt 237
10./ ismeretlen helyen tartózkodik 272
Összesen: 2656 erdőmérnök, akik közül a cikk mellékletenkénti felsorolásból az 1933 előtt végzett 40 külföldön élő, 208 meghalt és 158 ismeretlen helyen tartózkodó, vagyis összesen 406 erdőmérnök adatai kivételével mind ismeretesek.

Lelőhely
ER Archívum (1973/P-008)