19/2013. (VIII. 30.) VM utasítás a Magyar Erdőrezervátum Koordinációs Munkacsoportról

19/2013. (VIII. 30.) VM utasítás a Magyar Erdőrezervátum Koordinációs Munkacsoportról

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva - figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára - az alábbi utasítást adom ki:

1. §
(1) A vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) - véleményező és tanácsadó testületként - Magyar Erdőrezervátum Koordinációs Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) hoz létre.
(2) A Munkacsoport az erdőrezervátum hálózat fenntartásával, az Erdőrezervátum Program működésével kapcsolatos véleményező, a tárcaszintű, a kutatói és a civil szféra együttműködését, koordinált vélemények kialakítását és annak a döntés-előkészítésbe való becsatornázását elősegítő szervezet, a természetvédelemért felelős minisztérium állandó, független, szakmai tanácsadó testületeként működik.

2. §
(1) A Munkacsoport véleményt nyilvánít:
a) a már létrehozott erdőrezervátum hálózattal kapcsolatban felmerülő területmódosító javaslatokról illetve vitás területi kérdésekről;
b) a már létrehozott erdőrezervátum hálózat további bővítésére, kiegészítésére és módosítására, új rezervátumok kijelölésére vonatkozó javaslatokról;
c) az erdőrezervátumok fennmaradását vagy zavartalanságát veszélyeztető beavatkozásokról;
d) az Erdőrezervátum Program működéséről.
(2) A Munkacsoport javaslatot tesz, illetőleg közreműködik:
a) az Erdőrezervátum Program hosszútávú irányelveire/irányelvei kidolgozásában;
b) az Erdőrezervátum Programhoz kapcsolódó pályázati stratégiára/stratégia kidolgozásában;
c) az erdőrezervátum hálózat bővítésére, módosítására;
d) az Erdőrezervátum Program hosszú távú finanszírozásának biztosítására/biztosításában;
e) az aktuálisan rendelkezésre álló források elosztásában és azok felhasználásának véleményezésében;
f) az erdőrezervátum kutatások módszertanára és a legfontosabb kutatási területekre, az eredmények gyakorlati hasznosítására;
g) az Erdőrezervátum Programhoz kapcsolódó PR tevékenységre/tevékenység kidolgozásában.
(3) A Munkacsoport kapcsolatot tart az erdőrezervátumok fenntartásában és kutatásában érintett kormányzati, országos és helyi szervekkel, erdőgazdálkodókkal, tudományos és oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, természetes személyekkel és képviseli, támogatja és népszerűsíti az erdőrezervátum ügyet az érintett szakterületek és finanszírozó szervezetek felé.
(4) A Munkacsoport megállapítja saját ügyrendjét és éves munkatervét.

3. §
(1) A Munkacsoport szavazati joggal rendelkező tagjai a miniszter által három éves időtartamra felkért - a környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár által javasolt -,
a) a Vidékfejlesztési Minisztérium természetvédelmi szakterületéről 1 fő;
b) a Vidékfejlesztési Minisztérium erdészeti szakterületéről 1 fő;
c) a nemzeti park igazgatóságoktól 2 fő;
d) erdészeti hatóság központi szervétől 1 fő;
e) az erdőrezervátumok fenntartásában, kutatásában közreműködő szervezetek képviselői közül 10 fő.
(2) A Munkacsoport tagjai továbbá a miniszter által három éves időtartamra felkért - a környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár által az erdőrezervátum kutatás vagy a nemzetközi természetvédelmi projektekben jártas szaktekintélyek közül az ügyrendben meghatározottak szerint javasolt - tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak.
(3) A Munkacsoport elnöke - a tagok javaslata alapján - a munkacsoporti ülésekre meghívhat szakértőt, létrehozhat állandó vagy eseti szakértői részcsoportot.
(4) A Munkacsoport megválasztja tagjai közül az elnökét, titkárát és igény szerint társelnökét, ügyvezető-elnökét. A megválasztott vezetők személyét a miniszter hagyja jóvá.
(5) A Munkacsoport tagjainak hároméves megbízatása újabb három évre többször meghosszabbítható.

4. §
A Munkacsoport szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze az ügyrend szerint.

5. §
A Munkacsoport tagjai az Erdőrezervátum Programra vonatkozó adatok és információkhoz jogosultak hozzáférni, ezeket a Program áttekintésében és értékelésében használhatják fel.

6. §
A Munkacsoport működésének részletes szabályait a miniszter által elfogadott ügyrend tartalmazza, amelyet a Munkacsoport véleményének előzetes kikérése után állapít meg.

7. §
(1) A Munkacsoport működtetését a miniszter biztosítja.
(2) A Munkacsoport tagjai, valamint a meghívott személyek, szakértők díjazásban nem részesülnek.

8. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.