Horváth F., Balázs B., Mázsa K. és Torda G. (2007): A Klímafa Kft. és az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete közötti együttműködés teljesítéséről. II. Részjelentés. Kézirat, Vácrátót

Összefoglalás

II. Részjelentés / Progress Report
2007. szeptember
A Klímafa Kft. és az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete közötti együttműködés teljesítéséről
Horváth Ferenc, Balázs Borbála, Mázsa Katalin és Torda Gergő
A 2007. február 15-én megkötött együttműködési szerződés alapján
2007. szeptember 30.
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót

Összefoglalás
A Klímafa Kft. és az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete együttműködési szerződést írt alá 2007. február 15-i keltezéssel, amelynek 1.1, 1.2 és 1.5 pontja írja le a vállalt feladatokat (lásd az I. részjelentés M.1 mellékletében). Ennek alapján készítettük el a munka- és ütemtervet, amelyben feltüntetjük az aktuális készültséget (lásd B. fejezet). Jelen, II. jelentés az utóbbi négy hónapban (június-szeptember) történt tevékenységről és eredményekről számol be.
A második negyedévben folytattuk a CO2FIX és CASMOFOR modellek alkalmazását és eltérő feltételekhez igazodó paraméterezését. A munkát továbbra is Balázs Borbála munkatársunk végzi, Horváth Ferenc irányítása alatt. Ebben az időszakban a Klímafa Kft. kérésére elkészítettük egy korábbi számítás pontosított újraszámítását (lásd M.1), valamint összehasonlító modell-számításokat végeztünk azonos termőhelyen álló akácos és őshonos fafajú erdők szénmegkötéséről. Utóbbi számítások konklúziója az, hogy meglévő akácosok nehéz és költséges (rövid távú) átalakítását nem tudja finanszírozni a szénmegkötésből várható bevétel, sőt egy őshonos fafajú új erdő nettó szénmegkötése középtávon (a vizsgált 80 éves időszakban) kevesebb a meglévő akácosénál (lásd C.1.a fejezet).
A Vár-hegy esettanulmány előkészítésére már az év első felében megkezdtük az erdőtörténeti adatok összegyűjtését és rendszerezését. Ezt a munkát ebben az időszakban is folytattuk és az erdőrezervátum terület erdőgazdálkodásának múltjára vonatkozóan begyűjtöttük az elérhető dokumentumokat és térképeket. A korábbi forrásokat a Heves-megyei Levéltárból (Eger), valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóságának központi tervtárából (Vác) további dokumentumokkal és térképekkel egészítettük ki, lényegében befejezve ezt a munkát. A dokumentumok alapján összeállítottuk " A felsőtárkányi Vár-hegy erdőgazdálkodásának története a XIX-XX. században" című tanulmány kéziratának első változatát. Mindezekkel párhuzamosan elvégeztük a történeti térképek digitalizálását, a történeti adatok adatbázisba rendezését és megkezdtük a további munkához szükséges térinformatikai adatbázis (geodatabase) kialakítását (lásd C.1.b fejezet).
A CO2-kereskedéssel kapcsolatos üzleti modellben számításba kell venni a C-megkötés, ill. a megkötött C mennyiségének kielégítő pontosságú monitorozását, terepi ellenőrzését és a modellszámításokkal való öszevetését, valamint számításba kívánjuk venni a helyreállított erdő őshonos élővilágának indikátor-monitorozását, terepi ellenőrzését és a szakértői elvárásokkal való összevetését. Megkezdtük a szóba jöhető módszerek áttekintését és értékelését az ezzel kapcsolatos szakirodalom tanulmányozásával. A javasolt módszert a zárójelentés részeként készítjük majd el (C.2.a-b fejezet).
A Klímafa honlapjával kapcsolatban az előző részjelentésben dokumentált szakmai kiegészítéseket és módosításokat a honlap kezeléséhez kapott belépési információk birtokában a honlapon elvégzetük. A Klímafa részéről felmerült fordítási igényeket felvállalva, a honlap jelentős részét lefordítottuk magyarra és beszerkesztettük a honlapba (lásd C.5 fejezet).
A Klímafa és az ÖBKI között folyamatos a konzultáció, a felmerülő igényekhez rugalmasan alkalmazkodva igyekszünk teljesíteni a kéréseket. A vállalt feladatokat terveink szerint, időarányosan teljesítettük.

Megjegyzések

II. Részjelentés / Progress Report
2007. szeptember
A Klímafa Kft. és az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete közötti együttműködés teljesítéséről
Horváth Ferenc, Balázs Borbála, Mázsa Katalin és Torda Gergő
A 2007. február 15-én megkötött együttműködési szerződés alapján
2007. szeptember 30.
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót

Tartalom
A.1 Összefoglalás
A.2 Summary
B.1 Munkaterv, ütemezés és készültség
B.2 Work Plan, Schedule and Progress
C. Előrehaladási jelentés / Progress Report
C.1.a A CO2FIX (CASFOR) Kárpát-medencére kiterjedő adaptációja természet-közeli lombos erdőkre / Adoption of CO2FIX to the ecological circumstances of the natural forests of the Carpathian-basin
C.1.b Vár-hegy esettanulmány történeti és aktuális adatok alapján / Retrospective case study of the Vár-hegy forest reserve
C.2.a A megkötött C monitorozási módszerének kidolgozása / Method for monitoring carbon sequestration
C.2.b A javasolt biodiverzitás-monitorozás módszerének kidolgozása / Proposal for biodiversity monitoring methods
C.5 ÖBKI és KlímaFa honlapok fejlesztése / To develope, update and to opine homepage contents of KlímaFa and IEB, HAS relevant to the project
M. Mellékletek / Appendices
M.1 Pontosabb modell-számítások a KvVM és a KlímaFa Kft. együttműködése...
M.2 Összehasonlító modell-számítások azonos termőhelyen álló akácos és őshonos...
M.3 Vár-hegy (Felsőtárkány, Bükk) erdőtörténeti dokumentumainak újabb katalógusa (kinyomtatva)
M.4 "A felsőtárkányi Vár-hegy erdőgazdálkodásának története a XIX-XX. században" című tanulmány első kézirata (kinyomtatva)
M.5 Vár-hegy történeti térképsorozat (kinyomtatva)
M.6 Vár-hegy erdőgazdálkodás-történeti adatok (kinyomtatva)
M.7 A jelentés és a fájlok CD-n

Lelőhely
ER Archívum (2007/D-022)
Erdőrezervátumok