6/2004. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság és a Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság létrehozásáról

1. Jelen utasítással a természetvédelemért felelős minisztérium állandó tanácsadó testületeként létrehozom a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottságát (a továbbiakban: Ramsari Bizottság), valamint a Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottságot (a továbbiakban: Erdőrezervátum Bizottság), (a továbbiakban együtt: Bizottságok).

 

2. A Ramsari Bizottság feladata a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28. június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 1993. évi XLII. törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, és az egyezmény határozatai alapján az egyezményből fakadó feladatok ellátása.

 

3. Az Erdőrezervátum Bizottság feladata az erdőrezervátum hálózat fenntartásával, az erdőrezervátum program működésével kapcsolatos véleményező, javaslattevő tevékenységet ellátó szervezetként, a tárcaszintű, a kutatói és a civil szféra együttműködését, koordinált vélemények kialakítását elősegítő feladatok ellátása.

 

4. A Bizottságok tagjai: elnök, szavazati joggal rendelkező tagok, valamint tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak, akiket a tisztség ellátására a környezetvédelmi és vízügyi miniszter kér fel, a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár javaslatára.

 

4.1. A Ramsari Bizottság 13 tagból áll, melyből 3 fő a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 3 fő a nemzetipark-igazgatóságok, valamint 1 fő az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség képviseletében vesz részt a munkában.

 

4.2. Az Erdőrezervátum Bizottság 15 tagból áll, 1 fő a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2 fő a nemzetipark-igazgatóságok képviseletében vesz részt a munkában.

 

5. A Bizottságok tagjainak megbízatása három éves időtartamra szól.

 

6. A Bizottságok határozataikat egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

7. A Bizottságok működésével kapcsolatos kiadásokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium költségvetésében kell biztosítani. A bizottságok működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Természetvédelmi Hivatal látja el.

 

8. A Bizottságok működését ügyrendjük határozza meg, melyet maguk fogadnak el.

 

 

Jelen utasítás a kiadmányozása napján lép hatályba.