9.1.7. 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 36. § (4) bekezdésében és a 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt minisz­terekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

 

1. §

 

(1)E rendelet alkalmazásában

 

  a)a természetvédelmi kezelési terv: a védett természeti terület [Tvt. 4. § g) pont] és természeti értékei felmérését és nyilvántartását, megóvását, fenntartását, bemutatását, valamint helyreállítását célzó valamennyi tevékenységet, továbbá a tervezési területen tartósan fennmaradó, vagy a jövőben várható gazdasági, gazdálkodási tevékenységeket és az azokra vonatkozó előírásokat magába foglaló terv,

 

  b)tervezési terület: a védett természeti terület, vagy annak az a része, amelyre a természetvédelmi kezelési terv készül.

 

(2)A helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervet az e rendelet mellékletében foglalt tartalmi követelmények szerint kell elkészíteni.

 

2. §

 

(1)A természetvédelmi kezelési terv elkészítése annak a nemzeti park igazgatóságnak (a továbbiakban: igazgatóságnak) a feladata, amelynek az illetékességi területén a tervezési terület található.

 

(2)A természetvédelmi kezelési terv előkészítése során
a) a természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentáció,
b) a részletes kezelési terv tervezete, továbbá
c) a tervezési területet védetté nyilvánító jogszabály részét képező természetvédelmi kezelési kötelezettségeket összesítő rész [a c) pont a továbbiakban: természetvédelmi kezelési terv] tervezete
készítendő el.

 

Melléklet a 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelethez

 

 

1. Általános információk

 

 

1.4. A tervezési terület elhelyezkedése, határai

 

     A megye és a település megnevezése, ahol a tervezési terület elhelyezkedik, továbbá a középpontjának földrajzi és/vagy EOTR koordinátáinak jelölése. A kiterjedésnek megfelelő a 4.§ (3) bekezdésben meghatározott térképen kell ábrázolni, ezen megjelölve a meglévő fokozottan védett területeket, erdőrezervátumokat, a bioszféra rezervátumokat és nemzeti parkok övezeteinek határait.

 

 

 

 

2. Leírás

 

 

2.3.2. Erdőgazdálkodás

 

a)  A tervezési terület erdőterületeinek erdőrészlet szintű felsorolása, elsődleges rendeltetése, a védettségi kategóriák, a védettség fokozata, az övezeti besorolás, a különleges védelmet igénylő (nemzeti park természeti övezete, bioszféra rezervátum, erdőrezervátum, fokozottan védett, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó) területek részletezésével (számítógépes lista formájában).

 

b)Az erdőkben lévő védett természeti értékek ismertetése, helyüknek erdőtag szintű megjelölése.

 

c)  A tervezési területen hatályban lévő körzeti erdőtervek vagy erdőállomány-gazdálkodási tervek (erdőtervek) és üzemtervek felsorolása. A következő erdőtervezések esedékessége.

 

d)A terület erdőgazdálkodásának jellemzői, az erdőállomány vázlatos jellemzése az erdőterv figyelembevételével, fafaj és korosztály szerinti összetétele, egészségi állapota. Az erdők múltjára vonatkozó jellemzések.

 

e)  Erdőgazdasági infrastruktúra (feltáró hálózat) jellemzése.

 

 

 

2.3.3. Vadgazdálkodás

 

a)  A védetté nyilvánító jogszabályban előírt - vadgazdálkodást, vadászatot érintő - természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak, egyéb kötelezettségek ismertetése.

 

b)A tervezési területen lévő vadászterületek erdőrészletek szerinti felsorolása, kódszám és rendeltetés, a védettségi kategóriák, a védettség fokozata, az övezeti besorolás, a különleges védelmet igénylő (nemzeti park természeti övezete, bioszféra rezervátum, erdőrezervátum, fokozottan védett, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó) területek részletezésével (táblázatos formában).

 

c)  A tervezési terület vadászterületein előforduló védett növény- és állatfajok élőhelyének ismertetése.

 

d)A tervezési területen hatályban lévő körzeti vadgazdálkodási tervek és vadgazdálkodási üzemtervek felsorolása.